Verb form details

V-iko·ya·n

  • no·nta·ko·ya·n

  • e·šena·šikka·ko·ya·n