Source details

Goddard 2015a

 • 2s

  *V-ro

  AI Imperative Indicative

 • 2p

  *V-ko

  AI Imperative Indicative

 • 2s

  *V-anro

  TI1 Imperative Indicative

 • 2p

  *V-amoko

  TI1 Imperative Indicative

 • 2s→3

  *V-i

  TA Imperative Indicative

 • 2p→3

  *V-ehko

  TA Imperative Indicative

 • 2s→1s

  *V-iro

  TA Imperative Indicative

 • 2p→1s

  *V-iko

  TA Imperative Indicative

 • 2→1p

  *V-ina·me

  TA Imperative Indicative

 • 3s→1p

  *ne-V-ekona·na

  TA Independent Indicative

 • 3p→1p

  *ne-V-ekona·naki

  TA Independent Indicative

 • 3'→3s

  *V-ekoči

  TA Conjunct Indicative

 • 3p

  N-oʔ

  Common noun

 • 3's

  N-∅

  Common noun

 • 3'p

  N-o

  Common noun

 • 0s

  N-∅

  Common noun

 • 0p

  N-o

  Common noun

 • LOC

  N-eʔ

  Common noun

 • 1s→3s

  ne(t)-N-(e)b

  Possessed noun

 • 1p→3

  ne(t)-N-(eb)-ino·

  Possessed noun

 • 21→3

  he(t)-N-(eb)-in

  Possessed noun

 • 2s→3s

  he(t)-N-(eb)

  Possessed noun

 • 2p→3

  he(t)-N-(eb)-ino·

  Possessed noun

 • 3s→3's

  hi(t)-N-(eb)

  Possessed noun

 • 3p→3'

  hi(t)-N-(eb)-ino·

  Possessed noun

 • 3's→3's

  hi(t)-N-(eb)-in

  Possessed noun

 • X→3

  be-N

  Possessed noun

 • *šenkihšinwa

 • hokô·x

 • hokô·xunóʔ

 • hokô·xun

 • hokô·xunó

 • bénes

 • benéxo

 • béseʔ